شینه کشی در تابلوهای برق

انتخاب شکل سطح مقطع شینه ها در تابلو برق باید با توجه به استقامت پیچشی شینه ، ظرفیت باردهی و اثر عامل پوستی درجریان متناوب انجام شود.
در جریان های پایین استفاده از شینه تکی یا دوبل تخت با توجه به سهولت نصب و فواصل مجاز کم ارجح خواهد بود.

بدیهی است که در این حالت استفاده از شینه دوبل در تابلو برق تلفات را کاهش میدهد. در جریان های بالاتر ممکن است از شینه های گرد (لوله ای) و ناودانی استفاده شود.

درمواردی که در تابلو برق از شینه های مسی و یا آلومینیومی با مقاطع گرد (لوله ای) یا ناودانی استفاده می شود باید از جداول مندرج در نشریه 375 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با عنوان مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست های توزیع هوایی و زمینی 20 و 33 کیلوولت استفاده شود.

ظرفیت الکتریکی شینه فازها در تابلو برق نباید از صدو پنجاه درصد شدت جریان اسمی کلید اصلی تغذیه کننده تابلو برق کمتر باشد.

سطح مقطع شینه های خنثی و اتصال زمین نباید از نصف سطح مقطع شینه فاز کمتر باشد.شینه های خنثی و اتصال زمین باید برای سراسر طول تابلو برق پش بینی شود.

شینه های فاز و خنثی باید روی مقره های اتکایی چینی یا صمغ مصنوعی نصب شود و شینه اتصال باید روی مقره نصب شده و سپس به بدنه تابلو برق متصل گردد.

نقطه اتصال شینه ها به یکدیگر و کلیدها به شینه ها باید قبل از اتصال کاملا تمیز شده و در صورت امکان با یک لایه نقره ای پوشیده و سپس به وسیله پیچ ومهره و واشرهای مسی یا برنز محکم شود تا حداکثر هدایت الکتریکی به وجود آمده و از گرم شدن جلوگیری شود.

حداقل فاصله بین شینه ها باید از 10سانتی متر کمتر نباشد.اتصال کابل ها به شینه ها در تابلو برق ،کلیدها،فیوزها و غیره باید به وسیله کابلشو انجام گیرد.شینه ها باید با رنگ نسوز به ترتیب زیر رنگ آمیزی شود:

 

رنگ آمیزی شینه ها در تابلو برق :

فاز اول ،به رنگ قرمز

فاز دوم، به رنگ زرد

فاز سوم ،به رنگ آبی

شینه های اتصال زمین و خنثی به رنگ سبز و زرد

 

طریقه استقرار شینه در تابلو برق :

طریقه استقرار شینه های فاز اول،دوم وسوم در سطوح مختلف به قرار زیر خواهد بود:

 

الف : برای شینه کشی افقی واقع در سطح افقی تابلو برق :

شینه سمت جو تابلو برق به رنگ قرمز،شینه وسط به رنگ زرد،و شینه ای که به طرف پشت تابلو برق قرار میگیرد به رنگ آبی خواهد بود.

 

ب : برای شینه کشی های افقی واقع در سطح عمودی تابلو برق :

شینه بالا به رنگ قرمز،شینه وسط به رنگ زرد،و شینه پایین به رنگ آبی خواهد بود.

 

پ : برای شینه کشی های عمودی واقع در سطح عمودی تابلو برق (جهت نگاه از جلو تابلو برق) :

شینه سمت چپ به رنگ قرمز،شینه وسط به رنگ زرد،وشینه سمت راست به رنگ آبی خواهد بود.

 

ت : برای شینه کشی های عمودی واقع در سمت عمودی تابلو برق (جهت نگاه از جنب تابلو برق) :

شینه سمت جلو تابلو برق به رنگ قرمز،شینه وسط به رنگ زرد و شینه ای که به طرف تابلو برق قرار میگیرد به رنگ آبی خواهد بود.

 

 

منبع : www.tavangostarco.com/fa/production-electricalcabinet/news/92/--شینه-تابلو-برق