نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

با سلام

جهت مقابله با ویروس کرونا در نمایشگاه صنعت برق تهران شرکت نخواهیم کرد.
پاسکال پرس